orhan15

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za boračka pitanja BPK Goražde Šema unutrašnje...

Ukupan broj izvršilaca i struktura državnih službenika i namještenika u Ministarstvu Stručni savjetnik za informaciono – analitičke...

Kantonalno ministarstvo za boračka pitanja vrši upravne i druge stručne poslove iz nadležnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji...

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc. ministar 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a tel:...

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc. ministar 73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a tel:...