Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Nadležnosti

Kantonalno ministarstvo za boračka pitanja vrši upravne i druge stručne poslove iz nadležnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji se odnose na:

 • utvrđivanje prava boraca i članova njihovih porodica na području Kantona;
 • utvrđivanje politike i donošenje zakonskih i drugih propisa Kantona kojima se definišu uslovi za ostvarivanje prava boraca, ratnih vojnih invalida i članova porodica šehida i poginulih boraca (zdravstvena rehabilitacija, zapošljavanje,
 • pomoć u rjeavanju stambenih pitanja, stipendiranje, prevoz, itd.);
 • provođenje jedinstvene politike i sistemskih zakona F BiH iz oblasti boračko-invalidske zaštite;
 • zaštitu ratnih i mirnodopskih vojih invalida, članova porodica šehida, poginulih, nestalih i umrlih boraca, kao i umrlih ratnih i mirnodopskih vojnih invalida;
 • ostvarivanje prava na ličnu i porodičnu invalidninu, pomoć i njegu od strane drugog lica, ortopedski dodatak, pomoć u slučaju smrti i drugi vidovi socijalne zaštite za porodice šehida i ratne vojne invalide;
 • izgradnju, uređenje i održavanje spomen obilježja i mezarja boraca;
 • obilježavanje značajnih događaja i datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godina;
 • odlučivanje u drugostepenom upravnom postupku po žalbama o pravima boraca i članova njihovih porodica u Kantonu;
 • organiziranje revizije prvostepenog upravnog postupka kojom se odlučuje o osnovnim i drugim pravima boraca, ratnih vojnih invalida poslije njihove smrti i članova obitelji šehida, poginulih nestalih i umrlih boraca;
 • obrazovanje i organiziranje rada ljekarskih komisija za utvrđivanje procenta vojnog invaiditeta u prvostepenom upravnom postupku i postupku revizije;
 • osiguranje i kontrola namjenskog utroška sredstava;
 • koordinacija i usklađivanje rada općinskog organa uprave iz ove oblasti;
 • vođenje propisanih evidencija iz svoje nadležnosti;
 • suradnju i koordinaciju rada sa kantonalnim Ministarstvom zdravlja i drugim ministarstvima u vršenju poslova iz svoje nadležnosti;
 • osiguranje sredstava i drugih oblika pomoći borcima;
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti;
 • koordinaciju djelovanja društvenih organizacija (udruženja porodica šehida, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca);
 • inspekcijski nadzor iz nadležnosti Ministarstva;
 • koordinaciju rada na integralnom informacionom sistemu IIS BIZ, uspostavljenom na nivou F BiH iz oblasti BIZ-a i svih drugih podataka koje nalaže Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata;
 • koordinaciju, pružanje stručne pomoći i kontrolu funkcionisanja IIS BIZ u općinskim službama BIZ na području Kantona;
 • rad na unapređenju informacionog sistema;
 • vršenje i drugih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i poslove koje mu stave u zadatak Skupština i Vlada Kantona.

VAŽNI DOKUMENTI

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.