Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA BPK-A GORAŽDE
650.000 KM za tekuće transfere pojedincima
Datum: 25.01.2018.

Među prvim programima utroška sredstava koje je Vlada usvojila na svojoj posljednjoj sjednici je i Program utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja sa ekonomskog koda – Tekući transferi pojedincima, u iznosu od 650.000 KM.

Osnovni cilj ovog Programa, prema riječima ministra za boračka pitanja Eniza Halilovića, je unaprjeđenje statusa pripadnika boračkih populacija kroz efikasnu implementaciju Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko – podrinjskom kantonu Goražde.

Širok spektar pomoći pripadnicima boračkih populacija i članovima njihovih porodica s prostora Bosansko – podrinjskom  kantonu Goražde podijeljen je u tri kategorije: Pomoć u stambenom zbrinjavanju, Jednokratne novčane pomoći i Ostali tekući transferi pojedincima.

 Pomoć u stambenom zbrinjavanju

 Za pomoć u stambenom zbrinjavanju pripadnika boračke populacije u 2018.godini predviđena su sredstva u iznosu od 150.000 KM.

Ovaj vid pomoći  mogu ostvariti pripadnici boračke populacije koji se nalaze u izuzetno teškoj materijalno – socijalnoj situaciji i pod uslovom da nemaju riješeno stambeno pitanje, te ako su: započeli izgradnju stambene zgrade ili stana, a nisu je dovršili zbog nedostatka sredstava; imaju odgovarajući stambeni prostor, koji je neophodno dograditi ili adaptirati kako bi se stvorili neophodni uslovi za stanovanje ili nisu izvršili priključak na infrastrukturnu mrežu.

„ Najveći dio sredstava, 135.000 KM iskoristiće se putem jednokratnih, bespovratnih pomoći za rješavanje stambenih potreba koje po pojedincu ne smiju prelaziti iznos od 10.000 KM.

U izuzetnim slučajevima izvršavanja sudskih presuda i vansudskih poravnanja, novčana sredstva obezbjeđena za predmetne namjene mogu se upotrijebiti za nabavku stana ili drugi vid stambenog  zbrinjavanja,  uz saglasnost Vlade BPK Goražde. Visina sredstava koja se može upotrijebiti za stambeno zbrinjavanje pripadnika boračkih populacija na ovaj način ne može prelaziti iznos veći od 20.000 KM”- ističe ministar Halilović.

Na ovom kodu predviđena su i sredstva 10.000 KM za realizaciju prava na participaciju troškova za priključak stambenog objekta na infrastrukturnu mrežu (voda, električna energija, kanalizacija i sl.), te 5.000 KM za pravo na naknadu troškova (poreza) za promet nepokretnosti s ciljem uknjižbe u vlasništvo nekretnina – stambenih jedinica dodjeljenih od strane BPK-a Goražde u vidu poklona/nasljeđa djeci bez oba roditelja, i RVI –100% I grupe.

Dodjela sredstava za ove namjene vrši se na osnovu rang liste koju donosi ministar na prijedlog stručne Komisije, a odobravanje sredstava vrši Vlada, na prijedlog Ministarstva.

Jednokratne novčane pomoći

  Zakonom o dopunskim pravima utvrđeno je da se braniocima i članovima njihovih porodica može odobriti jednokratna  pomoć, na osnovu podnesenog zahtjeva i priloga iz kojih proizilazi da se nalaze u izuzetno teškoj materijalno – socijalnoj situaciji, nastaloj usljed nedostatka novčanih sredstava.

Kako ističe ministar za boračka pitanja, za ovu namjenu u 2018.godini, kao i protekloj godini, predviđena su sredstva u iznosu od 100.000 KM.

Od ove sume 70.000 KM namijenjeno je za zadovoljenje socijalnih potreba, nabavku ogrijeva, prehrambenog bona, kao i za druge potrebe branilaca i članova njihovih porodica.

Razmatranje prispjelih pismenih zahtjeva za dodjelu jednokratne pomoći vrši Ministarstvo, a pravo na dodjelu priznaje se rješenjem koje donosi ministar.

Podnosiocu zahtjeva može se odobriti jednokratna pomoć samo jednom u toku jedne budžetske godine, a izuzetno, prema procjeni stanja, u socijalno opravdanim slučajevima, dva puta u toku jedne budžetske godine.

Ostatak od 30.000 KM namijenjen je za ostvarivanje prava boračkih populacija na participaciju troškova za nabavku lijekova koji nisu na esencijalnoj listi.

Troškove nabavke lijekova koji se ne nalaze na esencijalnoj listi, a neophodni su za liječenje posljedica od rana, povreda ili oboljenja zadobijenih u toku učešća u oružanim snagama, odbrani BiH za RVI snosi Ministarstvo u punom iznosu, ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

Ostali tekući transferi  pojedincima

 Treća kategorija na ovom ekonomskom kodu u programu utroška sredstava u budžetu Ministarstva za boračka pitanja nosi naziv Ostali tekući transferi  pojedincima, a za njegovu realizaciju planirana su sredstva u iznosu od 400.000 KM.

 Za banjsko i klimatsko liječenje – rehabilitaciju pripadnika boračkih  populacija u 2018.godini izdvojit će se 125.000 KM.

“Ministarstvo za boračka pitanja je zaključilo ugovore o banjsko – klimatskom liječenju sa registrovanim ustanovama, kojima je utvrđen obim i kvalitet zdravstvenih i drugih usluga koji te ustanove i privredna društva pružaju korisnicima, cijena tih usluga i druga prava i obaveze.

Postupak upućivanja branilaca i članova njihovih porodica na banjsko – klimatsko liječenje sprovode općinske službe za BIZ u skladu sa Zakonom o pravima branilaca  i članova njihovih porodica Bosansko – podrinjskog kantona Goražde“- naglašava ministar Halilović.

Za zdravstvena zaštitu korisnika BiZ-a, odnosno uplatu obaveznog zdravstvenog osiguranja za korisnike BIZ-a koji nisu osigurani po drugom osnovu planirane su 44.000 KM, a za pravo na naknadu putnih troškova i troškove liječenja u inostranstvu 3.000 KM.

„Značajna sredstva svake godine izdvoje se i za participaciju troškova dženaze /sahrane pripadnika boračke populacije, a u 2018. godini za tu namjenu planirano je 74.000 KM. Za podizanje nišana-nadgrobnih spomenika i spomen obilježja ove, kao i prošle godine, izdvojit će se 40.000 KM. Ministarstvo sa 23.000 KM učestvuje i u obezbjeđenju prava na besplatnu i povlaštenu vožnju boraca i članova njihovih porodica, a sa po 10.000 KM i prava na besplatne obavezne udžbenike za redovno školovanje, kao i za participaciju troškova naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište na korištenje i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta“- riječi su ministra za boračka pitanja Eniza Halilovića.

Sredstva su predviđena i za posebna prava dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, prava po osnovu preostale radne sposobnosti, kao i za uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za ulazak i kretanje po stanu u invalidskim kolicima.

Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica utvrđeno je i pravo na osnovu obezbjeđenja demobilisanih branilaca starijih od 65 godina koji su u Oružanim snagama proveli najmanje 2 godine, ako on i njegov bračni partner nemaju neophodnih sredstava za izdržavanje i ako imaju prebivalište na teritoriji Bosansko –podrinjskog kantona Goražde, te je za te namjene planirano 27.000 KM.

Istim zakonom utvrđeno je da ratni vojni invalidi, porodice šehida-poginulih branilaca i demobilisani branioci i članovi njihovih porodica, koji imaju ili su imali status raseljenog lica, a pod uslovom da su prebivalište, odnosno boravište na području Kantona imali na dan potpisivanja općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 14.12.1995.godine, imaju pravo na dodjelu sredstava za povratak i održiv povratak u mjestu predratnog prebivališta, te je za ovu svrhu određeno 9.000 KM.

„U svom radu Ministarstvo za boračka pitanja se susreće s jednim brojem opravdanih zahtjeva koja nije moguće planirati kroz stavke budžeta, te stoga Ministarstvo za boračka pitanja planira i sredstva u iznosu od 19.000 KM za druga prava u skladu sa posebnim propisima, koja će se koristiti u teškim slučajevima i specifičnim okolnostima za borce i članove njihovih porodica koje se ne mogu predvidjeti i udruženja boračkih populacija.

Cilj nam je da pružimo što efikasniju i bolju zaštitu svih prava koje imaju pripadnici boračkih populacija i članovi njihovih porodica na području Bosansko-podrinjskog kantona, te se trudimo da u budžetu Ministarstva svake godine za njihovu realizaciju obezbijedimo odgovarajuća sredstva. Suma od 650.000 KM za tekuće transfere pojednicima jedna je od značajnijih stavki u budžetu ovog Ministarstva, koja se svake godine stopostotno realizuje ”- riječi su ministra za boračka pitanja Eniza Halilovića.

Korisnici sredstava s budžetskog koda Ministarstva za boračka pitanja – Tekući transferi pojedincimasu kategorije korisnika kojima je, u skladu s važećim zakonskim propisima, priznat status pripadnika boračke populacije i to: članovi porodice šehida i poginulog borca, ratni vojni invalidi, dobitnici najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i demobilisani branioci.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
73000 Goražde, BiH, 1. Slavne višegradske brigade 2a,
Tel: ++ 387 38 228 811; ++ 387 38 243 071
Fax: ++ 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

AVDO MIRVIĆ, dipl. ecc.
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
tel: +387 38 224 263; fax: +387 38 228 811
e-mail: avdo.mirvic@bpkg.gov.ba
www.mb.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.