Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
IZVJEŠTAJ Ministarstva za boračka pitanja o dodijeljenim jednokrantnim novčanim pomoćima za period 01.01.-10.11.2011. godine

U skladu sa odredbama člana 38. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde („Sl. novine BPK-a Goražde“ br. 9/07 i 14/08), a u vezi sa članovima 6. i 7. Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijima za odobravanje jednokratne novčane pomoći borcima i članovima njihovih porodica BPK Goražde („Sl. novine BPK-a Goražde“ broj: 3/09 i 6/11) Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde vrši razmatranje prispjelih pismenih zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći u prvostepenom postupku.

U periodu od 01.01.-10.11.2011. godine iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja, na ime jednokratnih novčanih pomoći borcima i članovima njihovih porodica, odobrena su sredstva u sljedećim iznosima:

 

– za liječenje ili nabavku lijekova (46 korisnika) 16.249,90 KM

– zadovoljenje egzistencijalnih potreba (140 korisnika) 24.800,00 KM

– druge potrebe (1 korisnik) 804,40 KM

UKUPNO: 41.854,30 KM

Aktivnosti ministarstva
Kontakt
1. Slavne višegradske brigade 2a,
73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 228 811; + 387 38 243 071
Fax: + 387 38 228 811
e-mail: mbp@bpkg.gov.ba
 
 
 
MINISTAR

mr. EDIN AGANOVIĆ, dr.vet.med.
Tel/Fax: + 387 38 228 811
e-mail: edin.aganovic@bpkg.gov.ba; edinaganovic@gmail.com

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.